iOS SDK 2.3.1 API

API简介

// 发送事件 API
+ (void)track:(NSString *)eventId;
+ (void)track:(NSString *)eventId withNumber:(NSNumber *)number;
+ (void)track:(NSString *)eventId withNumber:(NSNumber *)number andVariable:(NSDictionary<NSString *, NSObject *> *)variable;
+ (void)track:(NSString *)eventId withVariable:(NSDictionary<NSString *, NSObject *> *)variable;

// 发送页面级变量 API
+ (void)setPageVariableWithKey:(NSString *)key andStringValue:(NSString *)stringValue toViewController:(UIViewController *)viewController;
+ (void)setPageVariableWithKey:(NSString *)key andNumberValue:(NSNumber *)numberValue toViewController:(UIViewController *)viewController;
+ (void)setPageVariable:(NSDictionary<NSString *, NSObject *> *)variable toViewController:(UIViewController *)viewController;

// 发送转化变量 API
+ (void)setEvarWithKey:(NSString *)key andStringValue:(NSString *)stringValue;
+ (void)setEvarWithKey:(NSString *)key andNumberValue:(NSNumber *)numberValue;
+ (void)setEvar:(NSDictionary<NSString *, NSObject *> *)variable;

// 发送用户变量 API
+ (void)setPeopleVariableWithKey:(NSString *)key andStringValue:(NSString *)stringValue;
+ (void)setPeopleVariableWithKey:(NSString *)key andNumberValue:(NSNumber *)numberValue;
+ (void)setPeopleVariable:(NSDictionary<NSString *, NSObject *> *)variable;

// 设置登录用户ID API
+ (void)setUserId:(NSString *)userId;

// 清除登录用户ID API
+ (void)clearUserId;

track

发送一个事件。在添加所需要发送的事件代码之前,需要在打点管理用户界面声明事件以及事件级变量。

参数:

参数名称 参数类型 是否必须 说明
eventId String 事件标识符
number Number 事件的数值,没有number参数时,事件默认加1;当出现number参数时,事件自增number的数值。
eventLevelVariable JSON Object 事件发生时所伴随的维度信息。
// track API原型
+ (void)track:(NSString *)eventId;
+ (void)track:(NSString *)eventId withNumber:(NSNumber *)number;
+ (void)track:(NSString *)eventId withNumber:(NSNumber *)number andVariable:(NSDictionary<NSString *, NSObject *> *)variable;
+ (void)track:(NSString *)eventId withVariable:(NSDictionary<NSString *, NSObject *> *)variable;
// track API调用示例一
[Growing track:@"registerSuccess"];
// track API调用示例二
[Growing track:@"registerSuccess" withVariable:@{@"gender":@"male", @"age":@"21"}];
// track API调用示例三
[Growing track:@"loanAmount" withNumber:@800000 andVariable:@{@"loanType":@"houseMortgage", @"province":@"Zhejiang"}];

setPageVariable

发送页面级别的信息,在添加代码之前必须在打点管理界面上声明页面级变量。

参数:

参数名称 参数类型 是否必须 说明
key String 页面级变量的标识符
value String 页面级变量的值
pageLevelVariables JSON Object 页面级别的信息
// setPageVariable API原型
+ (void)setPageVariableWithKey:(NSString *)key andStringValue:(NSString *)stringValue toViewController:(UIViewController *)viewController;
+ (void)setPageVariableWithKey:(NSString *)key andNumberValue:(NSNumber *)numberValue toViewController:(UIViewController *)viewController;
+ (void)setPageVariable:(NSDictionary<NSString *, NSObject *> *)variable toViewController:(UIViewController *)viewController;
// setPageVariable API调用示例一
[Growing setPageVariableWithKey:@"author" andStringValue:@"Zhang San" toViewController:myViewController];
// setPageVariable API调用示例二
[Growing setPageVariable:@{@"pageName":@"Home Page", @"author":@"Zhang San"} toViewController:myViewController];

setEvar

发送一个转化信息用于高级归因分析,在添加代码之前必须在打点管理界面上声明转化变量。

参数

参数名称 参数类型 是否必须 说明
key String 转化变量的标识符
Value String 转化变量的值
conversionVariables JSON Object 转化变量用于高级归因分析
// setEvar API原型
+ (void)setEvarWithKey:(NSString *)key andStringValue:(NSString *)stringValue;
+ (void)setEvarWithKey:(NSString *)key andNumberValue:(NSNumber *)numberValue;
+ (void)setEvar:(NSDictionary<NSString *, NSObject *> *)variable;
// setEvar API调用示例一
[Growing setEvarWithKey:@"campaignId" andStringValue:@"1234567890"];
// setEvar API调用示例二
[Growing setEvar:@{@"campaignId":@"12345", @"campaignOwner":@"Li Si"}];

setPeopleVariable

发送用户信息用于用户信息相关分析,在添加代码之前必须在打点管理界面上声明转化变量。

参数:

参数名称 参数类型 是否必须 说明
key String 用户变量的标识符
value String 用户变量的值
customerVariables JSON Object 用户变量用于用户信息相关的分析
// setPeopleVariable API原型
+ (void)setPeopleVariableWithKey:(NSString *)key andStringValue:(NSString *)stringValue;
+ (void)setPeopleVariableWithKey:(NSString *)key andNumberValue:(NSNumber *)numberValue;
+ (void)setPeopleVariable:(NSDictionary<NSString *, NSObject *> *)variable;
// setPeopleVariable API调用示例一
[Growing setPeopleVariableWithKey:@"gender" andStringValue:@"male"];
// setPeopleVariable API调用示例二
[Growing setPeopleVariable:@{@"gender":@"male", @"age":@"25"}];

setUserId

当用户登录之后调用setUserId API,设置登录用户ID。

参数名称 参数类型 是否必须 说明
userId String 用户的登录用户ID
// setUserId API原型
+ (void)setUserId:(NSString *)userId;
// setuserId API调用示例
[Growing setUserId:@"1234567890"];

注:如果您的应用是App,且每次用户升级App版本时无需重新登录的话,建议在用户每次升级App版本后初次访问时重新调用上述 setUserId 方法。

clearUserId

当用户登出之后调用clearUserId,清除已经设置的登录用户ID。

// clearUserId API原型
+ (void)clearUserId;
// clearUserId API调用示例
[Growing clearUserId];